Đăng ký môn thi THPTQG năm 2019 và kỳ thi thử đợt 1 các môn Ngoại ngữ dành cho HS khối 12 năm học 2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/TB-CNN

                Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn thi THPTQG và thi thử đợt 1 các môn Ngoại ngữ

dành cho học sinh khối 12 năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức cho học sinh khối 12 đăng ký các môn thi THPTQG năm 2019 và kế hoạch tổ chức thi thử đợt 1 đối với các môn Ngoại ngữ như sau:

I. Đăng ký môn thi THPTQG năm 2019

1. Đối tượng: Học sinh khối 12 đang theo học tại Trường.

2. Đăng ký môn thi:

  • Học sinh chọn tổ hợp các môn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.
  • Học sinh chọn một trong các môn thi Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật

3. Hình thức và thời hạn đăng ký:

  • Học sinh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm lớp theo mẫu danh sách. GVCN nhận mẫu danh sách tại Văn phòng Nhà trường.  
  • Thời gian triển khai tại lớp: Từ ngày 17/01/2019 đến 21/01/2019.
  • Thời hạn nộp danh sách đăng ký cho Văn phòng: 22/01/2019

4. Tổ chức các lớp học Ngoại ngữ, KHTN và KHXH: Các lớp học theo các môn học đã đăng ký sẽ được tổ chức học theo lịch chung của Nhà trường.

II. Tổ chức kỳ thi thử đợt 1 các môn thi Ngoại ngữ

1. Đối tượng: Bắt buộc đối với tất cả học sinh khối 12. Học sinh đăng ký môn thi Ngoại ngữ THPTQG nào thì sẽ làm bài thi môn đó.

2. Môn thi: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật

3. Dạng thức đề thi: Theo dạng thức đề thi THPTQG

4. Thời gian thi: Sáng Thứ  7, ngày 26/01/2019. Học sinh sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm tập trung trên website www.www.davidtrauttman.com trước 02 ngày thi.

5. Lệ phí thi: 80,000 đồng/học sinh

6. Tổ chức đăng ký: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí thi cho GVCN lớp từ ngày 17/01/2019 đến 21/01/2019. Danh sách và lệ phí thi nộp về Văn phòng Nhà trường vào ngày 22/01/2019.

7. Kết quả thi: Kết quả môn thi sẽ được xem xét tính là 01 đầu điểm thành phần môn học hệ số 2 của học kỳ II.

Nơi nhận:

  • BGH;
  • GVCN và HS khối 12;
  • PHHS khối 12;
  • Lưu: VP., Th.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo