Đăng ký tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HS khối 12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 234/TB-CNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra

cho học sinh khối 12, năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch năm học của Nhà trường và theo lịch thi của Trung tâm Khảo thí- Trường Đại học Ngoai ngữ- ĐHQGHN, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học khối 12 như sau:

1. Lịch thi, hạn đăng kí và đối tượng dự thi

Lịch thi

Thời hạn đăng kí

Đối tượng dự thi

Ngày 19/01/2019 (cả ngày)

07/01-11/01/2019

Học sinh khối 12 chuyên tiếng Anh (bắt buộc) và các lớp chuyên khác có nguyện vọng.

* Lịch thi môn Nói có thể được sắp xếp vào chiều Thứ 7 (19/01/2019) hoặc sáng Chủ Nhật (20/01/2019).

2. Đăng kí dự thi

2.1 Hình thức đăng ký: HS trực tiếp đăng ký dự thi với giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). GVCN lập danh sách học sinh theo mẫu (lấy ở Văn phòng) và nộp về văn phòng Nhà trường từ ngày 08/01/2019 đến ngày 12/01/2019.   

2.2 Lệ phí dự thi: 600.000 VNĐ

3. Định dạng bài thi: xem Phụ lục 2

4. Danh sách phòng thi

Thí sinh xem danh sách phòng thi và số báo danh tại website http://vstep.vn trước 03 ngày khi kỳ thi diễn ra.

5. Kết quả thi

- Thông báo tại website http://vstep.vn sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi.

- Trường ĐHNN gửi kết quả thi cho Trường THPT Chuyên ngoại ngữ để thông báo cho thí sinh.

6. Chứng chỉ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau ngày công bố kết quả thi trên Website, thí sinh cần đăng ký và nộp phí 100.000VNĐ tại Phòng 106- Nhà A4 Trường ĐHNN. Nhà trường chỉ cấp Chứng chỉ một lần duy nhất.

- Thí sinh nhận Chứng chỉ sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thi.

7. Lịch phát Chứng chỉ

Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

8. Trường hợp HS được miễn thi hoặc đã đăng ký dự thi nhưng không dự thi 

8.1. Trường hợp HS được miễn tham dự kỳ thi ĐGNLNN:

  • Học sinh được miễn tham dự kỳ thi ĐGNLNN nếu thuộc đối tượng sau đây: Có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ C1 trở lên còn giá trị trong vòng 02 năm tính đến ngày dự thi (19/01/2019). Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với trình độ C1 được quy định cụ thể ở Phụ lục 1 (xem tại đây)
  • Học sinh nộp đơn xin miễn thi và bản phô tô công chứng chỉ kết quả thi cho GVCN từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019.

8.2. Trường hợp HS đã đăng ký dự thi nhưng không dự thi:

  • HS đã đăng ký dự thi nhưng bỏ thi không có lý do chính đáng: HS sẽ không được phép tham dự kỳ thi ĐGNLNN tiếp theo được tổ chức cho HS Trường THPT CNN theo lịch thi trên. Nếu dự thi lần sau, HS đăng ký dự thi tại Trung tâm Khảo thí-Trường ĐHNN và nộp mức lệ phí thi như thí sinh tự do (1.800.000 đồng/HS).
  • HS đã đăng ký dự thi nhưng không thể dự thi vì lý do chính đáng: HS làm đơn, sau đó nộp cho GVCN tối thiểu 05 ngày trước ngày thi. HS được bảo lưu lệ phí thi và được chuyển sang kỳ thi có định dạng bài thi tương tự gần nhất.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận                                                                                

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                         

- GVCN khối 12  (để thực hiện);

- HS khối 12 (để thực hiện);

- Lưu: VP., T.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Thị Phương Thảo