Danh sách lớp môn học Ngoại ngữ chuyên (NN1) khối 10 năm học 2019-2020

Danh sách lớp môn học tiếng Anh chuyên (NN1): /sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_anh_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Nga chuyên (NN1): /sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_nga_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Pháp chuyên (NN1): /sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_phap_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Trung chuyên (NN1):/sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_trung_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Đức chuyên (NN1): /sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_duc_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Nhật chuyên (NN1):/sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_nhat_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf

Danh sách lớp môn học tiếng Hàn chuyên (NN1): /sites/default/files/u32/ds_lop_mh_tieng_han_nn1_k51_2019-2020_14.8.2019.pdf