Danh sách lớp môn học và miễn học Ngoại ngữ 2 khối 10, 11, 12 năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 (kèm theo danh sách miễn học). Học sinh xem thời gian và địa điểm trong danh sách từng lớp môn học. 

- Danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 khối 10 tại đây.

- Danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 khối 11 tại đây.

- Danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 khối 12 tại đây.

BAN GIÁM HIỆU