Thông báo chọn đội tuyển nguồn học sinh giỏi khối 10 năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học đội tuyển nguồn khối 10 năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10 chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

2. Thời gian học: Từ ngày 01/10/2018 đến 27/4/2019. Mỗi tuần học 01 buổi. Mỗi buổi 03 tiết.

3. Cách thức tuyển chọn và đăng ký học

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Anh:

+ Nhà trường sẽ tuyển chọn căn cứ trên kết quả thi đầu vào khối 10 môn tiếng Anh.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: ngày 21/9/2018.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thu Hằng (GV tiếng Anh)

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Nga, Pháp, Nhật, Trung:

+ Học sinh đăng ký với giáo viên bộ môn dạy các lớp. Dựa trên kết quả đăng ký, Nhà trường sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển. 

+ Thời hạn đăng ký: 17/9-21/9.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: 25/9/2018.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Ngọc Lan (tiếng Nga); cô Phan Quỳnh Hương (tiếng Pháp); cô Trần Kiều Hưng (tiếng Nhật); cô Nguyễn Thu Hà (tiếng Trung Quốc).

4. Kinh phí:

Theo thông báo chung của Nhà trường tại cuộc họp phụ huynh học đầu năm học.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo