Thông báo tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật năm học 2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
Số: 100/TB-CNN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

 Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

 
 

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN
TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT NĂM HỌC 2016-2017
 

 
    Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, nhằm thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ theo hướng phát triển năng lực và kỹ năng thực hành, Nhà trường tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật với các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng tham gia: 

Toàn thể học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ biết tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật (ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, tự học)

2. Thời gian tổ chức

  • Vòng sơ loại: Tổ chức tại từng khối tiếng. Ngày 25.12.2016 các nhóm chốt danh sách thí sinh tham dự vòng chung kết.
  • Vòng chung kết: Tổ chức vào 13h30 ngày 14.1.2017.

3. Thể lệ cuộc thi

  • Vòng sơ loại: Mỗi khối tiếng/lớp cử ra 3 hoặc 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 học sinh tham gia thi hùng biện. Chủ đề hùng biện của vòng sơ loại do nhóm trưởng các nhóm ngoại ngữ quyết định.
  • Vòng chung kết: gồm các phần thi sau

+ Phần 1: Hùng biện theo chủ đề. Cả nhóm cùng tham gia một bài hùng biện theo 1 chủ đề cho trước. Thời gian cho mỗi nhóm trình bày không quá 5 phút. Tính điểm cá nhân.

Phần 2: Trả lời câu hỏi của BGK. Từng thành viên trong nhóm bốc thăm câu hỏi của BGK và trả lời ngay (không chuẩn bị). Thời gian cho mỗi thí sinh không quá 02 phút. Tính điểm cá nhân.

+ Phần 3: Phần thi tài năng. Mỗi nhóm biểu diễn một tiết mục văn nghệ (đọc thơ, diễn kịch, hát…) bằng ngôn ngữ mình dự thi. Thời gian cho mỗi tiết mục không quá 07 phút. Tính điểm cá nhân.

Điểm xét giải cá nhân là tổng điểm 3 phần thi cộng lại.

 
4. Giải thưởng dự kiến

Giải cá nhân cho mỗi thứ tiếng:

– 1 giải nhất:                                                1.000.000 đ

– 1 giải nhì:                                                  800.000 đ

– 1 giải ba :                                                  500.000 đ

5. Đăng ký tham gia

Học sinh đăng ký tham gia với giáo viên phụ trách của mỗi thứ tiếng để nắm được kế hoạch tổ chức vòng sơ loại:

– Tiếng Nga: cô Nguyễn Ngọc Lan, DĐ: 0938692586

– Tiếng Pháp: cô Phan Quỳnh Hương, DĐ: 0914602291

– Tiếng Trung: cô Bùi Thị Lan, DĐ: 0946395384

– Tiếng Đức: cô Nguyễn Ngọc Lan, DĐ: 0983628387

– Tiếng Nhật: cô Trần Kiều Hưng, DĐ: 0919561315
 

Nơi nhận:
-BGH;
-Tổ Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật;
-GVCN các lớp;
-Các lớp khối 10-12.
-Lưu: VP, L., T.
 
                                                                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                               

                                                                                                                                           (đã ký)


                                                                                              
 
                                                                                                                                   Lại Thị Phương Thảo
 

 Ban Truyền thông