Thông báo thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi khối 10 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo kế hoạch thành lập đội tuyển nguồn khối 10 năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10 chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung.

2. Thời gian học: Từ ngày 07/10/2019 đến 27/4/2020. Mỗi tuần học 01 buổi. Mỗi buổi 03 giờ (1 giờ = 60 phút).

3. Cách thức tuyển chọn và đăng ký học: 

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Anh:

+ Nhà trường sẽ tuyển chọn căn cứ trên kết quả thi đầu vào khối 10 môn tiếng Anh và xét nguyện vọng của học sinh.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: ngày 03/10/2019.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thu Hằng (GV tiếng Anh)

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Nga, Pháp, Trung:

+ Học sinh đăng ký với giáo viên bộ môn dạy các lớp. Dựa trên kết quả đăng ký, Nhà trường sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển. 

+ Thời hạn đăng ký: 27/9/2019-01/10/2019.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: 03/10/2019.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Yến (tiếng Nga); cô Phan Quỳnh Hương (tiếng Pháp); cô Chu Minh Ngọc (tiếng Trung Quốc).

4. Kinh phí đóng góp: Theo sự thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và Nhà trường.

Toàn văn thông báo xem tại đây>>>