Thông báo tuyển sinh hệ không chuyên (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:  583 /TB - ĐHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     Hà Nội, ngày 29 tháng 6  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh hệ không chuyên (đợt 2) kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ số học sinh nhập học thực tế vào hệ chuyên và hệ không chuyên, kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2015 - 2016 của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh tổ chức vào các ngày 06, 07/6/2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 29/6/2015 của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015;

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển hệ ngoại ngữ không chuyên (đợt 2) tiếng Pháp như sau:

1. Chỉ tiêu: Tiếng Pháp: 20

2.  Điều kiện nộp đơn xét tuyển:

2.1 Điều kiện chung:

- Chỉ xét tuyển thí sinh không trúng tuyển hệ chuyên và hệ không chuyên (đợt 1);

- Có tổng điểm bài thi từ 20.0 điểm trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0;

- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

2.2. Điều kiện cụ thể xét tuyển vào tiếng Pháp: Thí sinh thi bằng môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

3. Thời gian nhận đơn: 

Nhận đơn: Mẫu đơn lấy trên Website của Trường (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc lấy trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Nộp đơn: Trong giờ hành chính ngày 06/7/2015 (từ 8h00 đến 16h30) tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng

4. Học phí: 1.050.000 đ/tháng.

5. Công bố kết quả:

Kết quả trúng tuyển hệ không chuyên được công bố trên Website của Trường ĐHNN – ĐHQGHN (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc xem trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN-ĐHQGHN từ 15h00 ngày 07/7/2015.

Thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên (đợt 2) làm thủ tục nhập học ngày 09/7/2015 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (từ 8h00 đến 17h00).

Trân trọng./.
 

 

 
Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Trường THPT CNN, Phòng KHTC (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Văn Ngọc

Mẫu đơn xét tuyển hệ không chuyên đợt 2Bấm vào đây để tải về

 FLSS News