Thông báo về kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 1, môn Tiếng Anh, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 341/TB-THPT CNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 1, môn Tiếng Anh, năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường và đề xuất của Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ -Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) xin thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 1 môn tiếng Anh năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: trước ngày 20/07/2021

2. Ngày thi: 06.08.2021 (dự kiến)

3. Nội dung thi: Nghe, Đọc, Viết, Từ vựng-Ngữ pháp (Thời gian: 150 phút)

4. Hình thức thi:

- Thi trực tiếp tại trường (trong trường hợp dịch COVID 19 được kiểm soát và đủ điều kiện để học sinh trở lại trường) hoặc trực tuyến (nếu tình hình dịch COVID 19 vẫn diễn biến phức tạp).

5. Điều kiện đăng ký dự thi:

            a. Đối với học sinh chuyên tiếng Anh: Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; điểm tổng kết tiếng Anh cả năm từ 8,0 trở lên.

            b. Đối với học sinh chuyên các thứ tiếng còn lại:

Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; có chứng chỉ thi IELTS đạt từ 7.0 trở lên hoặc VSTEP đạt từ 8.5 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày thi)

*Lưu ý: Học sinh đã tham dự Đội tuyển HSG Quốc gia chính thức năm học 2020-2021 được xét miễn thi chọn đội tuyển vòng 1.

6. Cách thức đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi:

- Học sinh đăng kí theo đường link và nộp lệ phí dự thi trực tiếp cho Nhóm trưởng GV các lớp tiếng Anh K10 - K11, năm học 2020-2021 trước ngày 21.7.2021:

+ K10: cô Nguyễn Thu Hằng, ĐT: 093 2219 696

+ K11: cô Phạm Thị Mai Hương, ĐT: 090 4333 500

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Đường link đăng kí dự thi: https://forms.gle/m7vghJVSiaxE2jH87

7. Danh sách phòng thi và số báo danh dự thi: Học sinh xem trên website của Nhà trường ít nhất 03 ngày trước ngày thi.

8. Công bố kết quả thi: Kết quả thi sẽ được công bố trên website Trường chậm nhất 07 ngày sau khi thi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu ĐHNN (để b/c);
  • Như trên;
  • Lưu: VP.  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo