Thông báo về việc tổ chức Chương trình Gặp mặt Phụ huynh học sinh K53, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 349/TB-THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07  tháng 09  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình Gặp mặt Phụ huynh học sinh K53, năm học 2021-2022

  Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo về kế hoạch tổ chức  Chương trình Gặp mặt Phụ huynh học sinh K53 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Mục đích: Nhằm kết nối, sẻ chia những thông tin quan trọng về kế hoạch giáo dục đào tạo,  giúp phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình học tập.

2. Thời gian: 14:15, ngày 12/09/2021 (Chủ nhật).

3. Địa điểm và thành phần tham dự: 

- BGH, Lãnh đạo các tổ ngoại ngữ, các thầy cô được phân công trình bày ở các phiên (speakers)

- VP, CVĐ.

- GVCN khối 10 K53

- PHHS khối 10 K53: PH.[Lớp]_Tên của con. (Ví dụ: PH.A1_Nguyễn Văn A)

4. Hình thức: Zoom Meetings. Zoom ID và password được thông báo tới PH qua GVCN.

 

Nơi nhận:

  • BGH;
  • Tổ Tiếng Anh;
  • GVCN khối 10, 11;
  • Học sinh khối 10, 11.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Thị Phương Thảo