Thông báo về việc tổ chức Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử, Địa lý tại Tuyên Quang cho học sinh khối 11, năm học 2020 – 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 327/TB-CNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử, Địa lý tại Tuyên Quang cho học sinh khối 11, năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 11, năm học 2020 – 2021. Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 15/04/2021 đến ngày 16/04/2021
  2. Địa điểm: Tuyên Quang
  3. Đối tượng: học sinh khối 11 – K51
  4. Nội dung chính:

Học tập tìm hiểu về lịch sử và địa lí tại Tuyên Quang (Chương trình chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

       5. Kinh phí đóng góp: 1,290,000 đồng/1 học sinh

Kinh phí bao gồm các hoạt động tại Tuyên Quang; ăn, ở, các hoạt động trải nghiệm tại ATK Định Hóa, ATK Tân Trào, Đồi chè Mỹ Lâm, khách sạn Mường Thanh – Tuyên Quang. Nhà trường hỗ trợ chi phí quản lý học sinh.

Nhà trường xin thông báo tới toàn thể thầy cô chủ nhiệm, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh lớp 11–K51 để nắm được kế hoạch và triển khai. Nếu cần biết thêm thông tin, các em học sinh và các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- BGH ĐHNN (để b/c);

- Tổ Xã hội (nhóm LS, ĐL);

- GVCN khối 11;

- HS khối 11;

- PHHS khối 11;

- Lưu: VP., PA.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Văn

Phụ lục đính kèm xem tại đây>>>

Xem toàn văn thông báo tại đây>>>