Thông báo về việc tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số:  897 /ĐHNN-ĐT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  25  tháng  9  năm 2015

 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia 
năm học 2015-2016

 
Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và kỳ thi học sinh giỏi cấp ĐHQGHN tiếng Đức, tiếng Nhật năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình thi:

Theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Môn thi:

Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật.

3. Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian: ngày 11/10/2015 (Chủ nhật, cả ngày).

- Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

4. Đăng ký dự thi:

- Thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) từ ngày 25/9/2015 đến ngày 29/9/2015.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi: Phòng Giáo vụ, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN.

5. Công bố kết quả:

Trường ĐHNN – ĐHQGHN sẽ công bố kết quả thi và ra quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trên Website của Trường ĐHNN – ĐHQGHN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN trước ngày 27/10/2015.

Trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo)
- Trường THPT CNN (để thực hiện);
- Phòng Thanh tra và pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                                                                    (đã ký)
 
 
Đỗ Tuấn Minh

 FLSS News