Thông báo về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh, năm học 2020-2021

Ban Giám hiệu thông báo về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh, năm học 2020-2021 như sau:

Xem toàn văn thông báo tại đây>>>

Phụ lục 01 về chương trình môn học GDQP&AN: xem tại đây>>>

Phụ lục 02 về "Một số kỹ năng cơ bản xử lý các tình huống": xem tại đây>>>

Phụ lục 03 về "Bản cam kết": xem tại đây>>>

Phụ lục 04 về "Danh sách cơ sở vật chất Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN cho học sinh mượn tại trung tâm": xem tại đây>>>

Phụ lục 05 về " Đồ dùng cá nhân học sinh cần mang theo trong thời gian học GDQP&AN": xem tại đây>>>

BAN GIÁM HIỆU