Điểm chuẩn hệ không chuyên kì thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2018 và thông báo nhập học hệ không chuyên

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT;

Căn cứ Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 560/TB-ĐHNN ngày 16/06/2018 về việc xét tuyển hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2018- 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 21/6/2018 của Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn hệ không chuyên tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN như sau:

STT

Ngành học

Môn thi ĐGNL NN

Điểm trúng tuyển

1

Tiếng Anh

Tiếng Anh

24.00

2

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

24.00

Tiếng Pháp

23.25

3

Tiếng Trung

Tiếng Anh

24.00

Tiếng Trung

23.00

4

Tiếng Đức

Tiếng Anh

24.00

Tiếng Đức

24.00

5

Tiếng Nhật

Tiếng Anh

24.00

Tiếng Nhật

24.00

6

Tiếng Hàn

Tiếng Anh

24.00

Tiếng Hàn

23.00

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn ĐGNL Văn và Khoa học Xã hội, ĐGNL Toán và Khoa học Tự nhiên, ĐGNL Ngoại ngữ (môn ĐGNL Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không trúng tuyển hệ chuyên và có đơn xin xét tuyển hệ không chuyên. Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, Hành chính tổng hợp, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Toàn văn quyết định xem tại đây>>>

Thông báo nhập học hệ không chuyên tại đây tại đây >>>