Quyết định phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 hệ không chuyên năm 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 1220 /QĐ-ĐHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                     Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016 và kết quả tuyển sinh;

Căn cứ thông báo số 593 /TB- ĐHNN về việc xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm học 2016- 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 27/6/2016 của Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016 hệ không chuyên như sau:

1. Không chuyên Tiếng Anh: 22.0 điểm

2. Không chuyên Tiếng Nga: 20.0 điểm

3. Không chuyên Tiếng Pháp (thi bằng Tiếng Anh và tiếng Pháp): 20.0 điểm

4. Không chuyên Tiếng Trung Quốc: 20.0 điểm

5. Không chuyên Tiếng Đức (thi bằng Tiếng Anh và thi bằng Tiếng Đức): 20.5 điểm

6. Không chuyên Tiếng Nhật (thi bằng Tiếng Anh và thi bằng Tiếng Nhật): 20.5 điểm

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Điều 2. Cho phép thí sinh có mức điểm từ 20.5 trở lên chưa trúng tuyển đăng kí lựa chọn 1 trong 2 nguyện vọng vào hệ không chuyên tiếng Đức hoặc tiếng Nhật; cho phép thí sinh có mức điểm 20.0 điểm chưa trúng tuyển đăng kí vào hệ không chuyên tiếng Nga.

Thí sinh có nguyện vọng đăng kí tại phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, P107 nhà A1 trước 9h00 ngày 28/06/2016.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Hành chính tổng hợp, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT, Vh.
 HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 

(đã ký)

 
Đỗ Tuấn Minh

Chú ý: 

- Thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên làm thủ tục nhập học từ 8h00- 11h30 ngày 28/6/2016 tại Hội trường Vũ Đình Liên - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Xem thông báo nhập học hệ không chuyên tại đây.

- Cho phép thí sinh có mức điểm từ 20.5 trở lên chưa trúng tuyển đăng kí lựa chọn 1 trong 2 nguyện vọng vào hệ không chuyên tiếng Đức hoặc tiếng Nhật; cho phép thí sinh có mức điểm 20.0 điểm chưa trúng tuyển đăng kí vào hệ không chuyên tiếng Nga. Thí sinh có nguyện vọng đăng kí tại phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, P107 nhà A1 trước 9h00 ngày 28/06/2016.

 Ban Truyền thông